Notification

Escher Bibliothéik - Bibliothèque municipale d'Esch-sur-Alzette

samedi, 03 octobre

15:00 - 18:30

BESA Book folding - Upcycling mat Bicher

Zesumme mam Yasmine Offermann bitt d’Escher Bibliothéik zwee Atelieren un, fir d’Grondtechnike vum „Book folding“ ze léieren an esou Bicher, déi net méi gelies oder ausgeléint ginn, e neit Liewen .