Escher Bibliothéik - Bibliothèque municipale d'Esch-sur-Alzette

lundi, 15 avril

18:00 - 21:00

Subversiv Lëtzebuerger Stëmmen

D’Lëtzebuerger Literaturzeen ass polyglott, rau a passionéiert.

Am Kader vum Centenaire vun der Escher Bibliothéik liesen:

Nathalie Ronvaux aus « Subridere. Un aller simple » (Editions Hydre)

Jeff Schinker aus « Sabotage » (Editions Hydre)

Anja Di Bartolomeo aus « Chamäleons » (Op der Lay)

 

Contact