Visites Guidées: Sur les traces de notre bibliothèque / Op de Spueren vun eiser Bibliothéik

Visites Guidées ‘ Sur les traces de notre bibliothèque’

Pendant le mois de juillet et dans le cadre de notre Centenaire se sont déroulées nos premières visites guidées « sur les traces de notre bibliothèque ». Beaucoup de spectateurs intéressés ont déjà eu l’occasion de visiter les lieux historiques dans lesquels la bibliothèque se situait auparavant.

Monsieur Liput a guidé le groupe en langue française à travers notre émouvante histoire. Il a su localiser les divers emplacements de la bibliothèque municipale au long de son histoire centenaire et la mettre dans le contexte de l’évolution de la Ville d’Esch.

Les visiteurs ont, par la suite, eu l’occasion de se rafraîchir autour d’un petit verre dans la salle de lecture de la bibliothèque actuelle avant de terminer la soirée par une visite guidée des lieux par un membre de notre équipe.

Intéressé ? Vous avez encore l’occasion de vous inscrire pour notre dernière visite le 31 août 2019.

Visites Guidées ‘ Sur les traces de notre bibliothèque’

Déi éischt Visites guidées am Kader vun eisem Centenaire hunn am Juli stattfonnt a vill Leit haten d’Chance sech déi Platzen unzekucke wou d’Escher Bibliothéik an hirer iwwer 100 Joer aler Geschicht schonn aquartéiert wuar. D’Madamm Valérie Sayrignac huet déi lëtzebuergesch Tour guidéiert an eis op eng Rees duerch eis beweegte Geschicht matgeholl, déi si och an de Kontext vun der Geschicht vun der Stad Esch ze setze wosst. No der Visitt gouf et an eisem aktuellen Doheem e klengt Glieschen zur Erfrëschung befiert mer den Owend ausklénge gelooss hunn bei engem Tour duerch d’Gebai deen exklusiv vun engem Member vun eiser Equipe geleet gouf.

Interesséiert? Där hutt nach ëmmer d’Geleeënheet Iech fir eis läscht Visitt vum 31. August 2019 anzeschreiwen.